czerwony kwadrat z czarnym tłem.

infor­ma­cje

mapa stro­ny

Spół­dziel­nia Socjal­na Łęgo­wian­ka jest przed­się­bior­stwem spo­łecz­nym utwo­rzo­nym w ramach pro­jek­tu Rze­szow­skiej Agen­cji Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go – Rze­szow­skie­go Ośrod­ka Wspar­cia Eko­no­mii Społecznej.