czerwony kwadrat z czarnym tłem.

O nas

o spół­dziel­ni

Spół­dziel­nia Socjal­na Łęgo­wian­ka jest przed­się­bior­stwem spo­łecz­nym utwo­rzo­nym w ramach pro­jek­tu Rze­szow­skiej Agen­cji Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go – Rze­szow­skie­go Ośrod­ka Wspar­cia Eko­no­mii Społecznej.

kobieta ubrana w białą sukienkę i czerwony naszyjnik.

Zaj­mu­je­my się pro­wa­dze­niem warsz­ta­tów ręko­dziel­ni­czych, szy­ciem stro­jów ludo­wych i sty­li­zo­wa­nych oraz orga­ni­za­cją kon­cer­tów Kape­li Ludo­wej „Łęgo­wia­nie” Tad­ka Szczę­cha z Bojanowa.

Celem naszej orga­ni­za­cji jest pro­mo­cja kul­tu­ry ludo­wej w tym laso­wiac­kiej i taką ofer­tę przy­go­to­wa­li­śmy dla zain­te­re­so­wa­nych dzia­ła­czy sto­wa­rzy­szeń i kół gospo­dyń wiejskich.

Posia­da­my ponad dwu­dzie­sto­let­nie doświad­cze­nie w pro­jek­to­wa­niu i szy­ciu stro­jów ludo­wych oraz pro­wa­dze­niu warsz­ta­tów ręko­dziel­ni­czych dla dzie­ci, mło­dzie­ży i doro­słych, a tak­że ponad trzy­dzie­sto­let­nie doświad­cze­nie sceniczne.

Może­my pochwa­lić się rów­nież dyplo­ma­mi potwier­dza­ją­cy­mi nasze osią­gnię­cia i awan­se bran­żo­we w tym rów­nież refe­ren­cje od klien­tów – Muzeum Kul­tu­ry Ludo­wej w Kol­bu­szo­wej, itp.

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naszą ofertą.

zaświad­cze­nia / dyplomy