czerwony kwadrat z czarnym tłem.

Laso­wiac­kie

stro­je ludowe

Spół­dziel­nia Socjal­na Łęgo­wian­ka jest wytwór­cą laso­wiac­kich stro­jów ludowych.
Na spe­cjal­ne zamó­wie­nie szy­je­my dla kół gospo­dyń wiej­skich rów­nież stro­je sty­li­zo­wa­ne. Spe­cja­li­zu­je­my się w szy­ciu odświęt­nych stro­jów kol­bu­szow­sko-rani­żow­skich i grę­bow­sko-tar­no­brze­skich. Wyko­nu­je­my rów­nież stro­je rze­szow­skie, kra­kow­skie, do Polki War­szaw­skiej oraz stro­je sar­mac­kie i renesansowe.

Każ­dy strój kon­sul­tu­je­my ze spe­cja­li­sta­mi etno­lo­ga­mi w zależ­no­ści od regionu.

Na potrze­by zespo­łów obrzę­do­wych wyko­nu­je­my kwe­ren­dy archi­wal­ne w muzeach.

Ceny stro­ju i czas wyko­ny­wa­nia usta­la­ne są indy­wi­du­al­nie w zależ­no­ści od potrzeb zama­wia­ją­ce­go. Zapew­nia­my dojazd do zespo­łów w celu pomia­rów i przy­mia­rek 🙂 gratis.

Strój laso­wiac­ki kobiecy

kol­bu­szow­sko-rani­żow­ski: koszu­la, far­tuch, zapa­ska, dla męża­tek chusta

Strój laso­wiac­ki kobiecy

grę­bow­sko-tar­no­brze­ski: koszu­la, far­tuch, zapa­ska, dla męża­tek chusta

Strój laso­wiac­ki męski

koszu­la, por­t­ki, płótnianka

Strój laso­wiac­ki dziecięcy

strój dziew­czę­cy: koszu­la, far­tuch, zapaska

Strój laso­wiac­ki dziecięcy

strój chło­pię­cy: koszu­la, portki

Strój rze­szow­ski kobiecy

koszu­la, hal­ka, spód­ni­ca, zapa­ska, chu­s­ta czep­co­wa, gorset

Strój rze­szow­ski męski

koszu­la, por­t­ki, kamizelka

Strój rze­szow­ski dziecięcy

strój dziew­czę­cy: koszu­la, hal­ka, spód­ni­ca, zapa­ska, gorset

Strój rze­szow­ski dziecięcy

strój chło­pię­cy: koszu­la, por­t­ki, kamizelka

Strój do Polki Warszawskiej

strój dziew­czę­cy: sukien­ka, hal­ka, pantalony

Strój do Polki Warszawskiej 

strój chło­pię­cy: kami­zel­ka, spodnie, kaszkiet

Stro­je stylizowane

dla Koła Gospo­dyń Wiej­skich w Pniowie

Stro­je historyczne

kon­fe­de­rat­ka, suk­nia, kon­tusz, żupan, spodnie, pas