czerwony kwadrat z czarnym tłem.

Dane

poli­ty­ka prywatności

Spół­dziel­nia Socjal­na Łęgo­wian­ka jest przed­się­bior­stwem spo­łecz­nym utwo­rzo­nym w ramach pro­jek­tu Rze­szow­skiej Agen­cji Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go – Rze­szow­skie­go Ośrod­ka Wspar­cia Eko­no­mii Społecznej.

Poniż­sza Poli­ty­ka Pry­wat­no­ści okre­śla zasa­dy zapi­sy­wa­nia i uzy­ski­wa­nia dostę­pu do danych na Urzą­dze­niach Użyt­kow­ni­ków korzy­sta­ją­cych z Ser­wi­su do celów świad­cze­nia usług dro­gą elek­tro­nicz­ną przez Admi­ni­stra­to­ra oraz zasa­dy gro­ma­dze­nia i prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych Użyt­kow­ni­ków, któ­re zosta­ły poda­ne przez nich oso­bi­ście i dobro­wol­nie za pośred­nic­twem narzę­dzi dostęp­nych w Serwisie.

Poniż­sza Poli­ty­ka Pry­wat­no­ści jest inte­gral­ną czę­ścią Regu­la­mi­nu Ser­wi­su, któ­ry okre­śla zasa­dy, pra­wa i obo­wiąz­ki Użyt­kow­ni­ków korzy­sta­ją­cych z Serwisu.

§1 Defi­ni­cje

 • Ser­wis – ser­wis inter­ne­to­wy “www.legowianka.pl” dzia­ła­ją­cy pod adre­sem https://www.legowianka.pl/
 • Ser­wis zewnętrz­ny – ser­wi­sy inter­ne­to­we part­ne­rów, usłu­go­daw­ców lub usłu­go­bior­ców współ­pra­cu­ją­cych z Administratorem
 • Admi­ni­stra­tor Ser­wi­su / Danych – Admi­ni­stra­to­rem Ser­wi­su oraz Admi­ni­stra­to­rem Danych (dalej Admi­ni­stra­tor) jest fir­ma Spół­dziel­nia Socjal­na Łęgo­wian­ka, pro­wa­dzą­ca dzia­łal­ność pod adre­sem ul. Polna 16 B 37–433 Boja­nów, o nada­nym nume­rze iden­ty­fi­ka­cji podat­ko­wej (NIP): 8652569210 świad­czą­ca usłu­gi dro­gą elek­tro­nicz­ną za pośred­nic­twem Serwisu
 • Użyt­kow­nik – oso­ba fizycz­na, dla któ­rej Admi­ni­stra­tor świad­czy usłu­gi dro­gą elek­tro­nicz­ną za pośred­nic­twem Serwisu.
 • Urzą­dze­nie – elek­tro­nicz­ne urzą­dze­nie wraz z opro­gra­mo­wa­niem, za pośred­nic­twem któ­re­go Użyt­kow­nik uzy­sku­je dostęp do Serwisu
 • Cookies (cia­stecz­ka) – dane tek­sto­we gro­ma­dzo­ne w for­mie pli­ków zamiesz­cza­nych na Urzą­dze­niu Użytkownika
 • RODO – Roz­po­rzą­dze­nie Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych)
 • Dane oso­bo­we – ozna­cza­ją infor­ma­cje o ziden­ty­fi­ko­wa­nej lub moż­li­wej do ziden­ty­fi­ko­wa­nia oso­bie fizycz­nej („oso­bie, któ­rej dane doty­czą”); moż­li­wa do ziden­ty­fi­ko­wa­nia oso­ba fizycz­na to oso­ba, któ­rą moż­na bez­po­śred­nio lub pośred­nio ziden­ty­fi­ko­wać, w szcze­gól­no­ści na pod­sta­wie iden­ty­fi­ka­to­ra takie­go jak imię i nazwi­sko, numer iden­ty­fi­ka­cyj­ny, dane o loka­li­za­cji, iden­ty­fi­ka­tor inter­ne­to­wy lub jeden bądź kil­ka szcze­gól­nych czyn­ni­ków okre­śla­ją­cych fizycz­ną, fizjo­lo­gicz­ną, gene­tycz­ną, psy­chicz­ną, eko­no­micz­ną, kul­tu­ro­wą lub spo­łecz­ną toż­sa­mość oso­by fizycznej
 • Prze­twa­rza­nie – ozna­cza ope­ra­cję lub zestaw ope­ra­cji wyko­ny­wa­nych na danych oso­bo­wych lub zesta­wach danych oso­bo­wych w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wa­ny lub nie­zau­to­ma­ty­zo­wa­ny, taką jak zbie­ra­nie, utrwa­la­nie, orga­ni­zo­wa­nie, porząd­ko­wa­nie, prze­cho­wy­wa­nie, adap­to­wa­nie lub mody­fi­ko­wa­nie, pobie­ra­nie, prze­glą­da­nie, wyko­rzy­sty­wa­nie, ujaw­nia­nie poprzez prze­sła­nie, roz­po­wszech­nia­nie lub inne­go rodza­ju udo­stęp­nia­nie, dopa­so­wy­wa­nie lub łącze­nie, ogra­ni­cza­nie, usu­wa­nie lub niszczenie;
 • Ogra­ni­cze­nie prze­twa­rza­nia – ozna­cza ozna­cze­nie prze­cho­wy­wa­nych danych oso­bo­wych w celu ogra­ni­cze­nia ich przy­szłe­go przetwarzania
 • Pro­fi­lo­wa­nie – ozna­cza dowol­ną for­mę zauto­ma­ty­zo­wa­ne­go prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, któ­re pole­ga na wyko­rzy­sta­niu danych oso­bo­wych do oce­ny nie­któ­rych czyn­ni­ków oso­bo­wych oso­by fizycz­nej, w szcze­gól­no­ści do ana­li­zy lub pro­gno­zy aspek­tów doty­czą­cych efek­tów pra­cy tej oso­by fizycz­nej, jej sytu­acji eko­no­micz­nej, zdro­wia, oso­bi­stych pre­fe­ren­cji, zain­te­re­so­wań, wia­ry­god­no­ści, zacho­wa­nia, loka­li­za­cji lub prze­miesz­cza­nia się
 • Zgo­da – zgo­da oso­by, któ­rej dane doty­czą ozna­cza dobro­wol­ne, kon­kret­ne, świa­do­me i jed­no­znacz­ne oka­za­nie woli, któ­rym oso­ba, któ­rej dane doty­czą, w for­mie oświad­cze­nia lub wyraź­ne­go dzia­ła­nia potwier­dza­ją­ce­go, przy­zwa­la na prze­twa­rza­nie doty­czą­cych jej danych osobowych
 • Naru­sze­nie ochro­ny danych oso­bo­wych – ozna­cza naru­sze­nie bez­pie­czeń­stwa pro­wa­dzą­ce do przy­pad­ko­we­go lub nie­zgod­ne­go z pra­wem znisz­cze­nia, utra­ce­nia, zmo­dy­fi­ko­wa­nia, nie­upraw­nio­ne­go ujaw­nie­nia lub nie­upraw­nio­ne­go dostę­pu do danych oso­bo­wych prze­sy­ła­nych, prze­cho­wy­wa­nych lub w inny spo­sób przetwarzanych
 • Pseu­do­ni­mi­za­cja – ozna­cza prze­two­rze­nie danych oso­bo­wych w taki spo­sób, by nie moż­na ich było już przy­pi­sać kon­kret­nej oso­bie, któ­rej dane doty­czą, bez uży­cia dodat­ko­wych infor­ma­cji, pod warun­kiem że takie dodat­ko­we infor­ma­cje są prze­cho­wy­wa­ne osob­no i są obję­te środ­ka­mi tech­nicz­ny­mi i orga­ni­za­cyj­ny­mi unie­moż­li­wia­ją­cy­mi ich przy­pi­sa­nie ziden­ty­fi­ko­wa­nej lub moż­li­wej do ziden­ty­fi­ko­wa­nia oso­bie fizycznej
 • Ano­ni­mi­za­cja – Ano­ni­mi­za­cja danych to nie­od­wra­cal­ny pro­ces ope­ra­cji na danych, któ­ry nisz­czy / nad­pi­su­je “dane oso­bo­we” unie­moż­li­wia­jąc iden­ty­fi­ka­cję, lub powią­za­nie dane­go rekor­du z kon­kret­nym użyt­kow­ni­kiem lub oso­bą fizyczną.

§ 2 Inspek­tor Ochro­ny Danych

Na pod­sta­wie Art. 37 RODO, Admi­ni­stra­tor nie powo­łał Inspek­to­ra Ochro­ny Danych.

W spra­wach doty­czą­cych prze­twa­rza­nia danych, w tym danych oso­bo­wych, nale­ży kon­tak­to­wać się bez­po­śred­nio z Administratorem.

§ 3 Rodza­je Pli­ków Cookies

 • Cookies wewnętrz­ne – pli­ki zamiesz­cza­ne i odczy­ty­wa­ne z Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka przez sys­tem tele­in­for­ma­tycz­ny Serwisu
 • Cookies zewnętrz­ne – pli­ki zamiesz­cza­ne i odczy­ty­wa­ne z Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka przez sys­te­my tele­in­for­ma­tycz­ne Ser­wi­sów zewnętrz­nych. Skryp­ty Ser­wi­sów zewnętrz­nych, któ­re mogą umiesz­czać pli­ki Cookies na Urzą­dze­niach Użyt­kow­ni­ka zosta­ły świa­do­mie umiesz­czo­ne w Ser­wi­sie poprzez skryp­ty i usłu­gi udo­stęp­nio­ne i zain­sta­lo­wa­ne w Serwisie
 • Cookies sesyj­ne – pli­ki zamiesz­cza­ne i odczy­ty­wa­ne z Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka przez Ser­wis pod­czas jed­nej sesji dane­go Urzą­dze­nia. Po zakoń­cze­niu sesji pli­ki są usu­wa­ne z Urzą­dze­nia Użytkownika.
 • Cookies trwa­łe – pli­ki zamiesz­cza­ne i odczy­ty­wa­ne z Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka przez Ser­wis do momen­tu ich ręcz­ne­go usu­nię­cia. Pli­ki nie są usu­wa­ne auto­ma­tycz­nie po zakoń­cze­niu sesji Urzą­dze­nia chy­ba że kon­fi­gu­ra­cja Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka jest usta­wio­na na tryb usu­wa­nie pli­ków Cookie po zakoń­cze­niu sesji Urządzenia.

§ 4 Bez­pie­czeń­stwo skła­do­wa­nia danych

 • Mecha­ni­zmy skła­do­wa­nia i odczy­tu pli­ków Cookie – Mecha­ni­zmy skła­do­wa­nia, odczy­tu i wymia­ny danych pomię­dzy Pli­ka­mi Cookies zapi­sy­wa­ny­mi na Urzą­dze­niu Użyt­kow­ni­ka a Ser­wi­sem są reali­zo­wa­ne poprzez wbu­do­wa­ne mecha­ni­zmy prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych i nie pozwa­la­ją na pobie­ra­nie innych danych z Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka lub danych innych witryn inter­ne­to­wych, któ­re odwie­dzał Użyt­kow­nik, w tym danych oso­bo­wych ani infor­ma­cji pouf­nych. Prze­nie­sie­nie na Urzą­dze­nie Użyt­kow­ni­ka wiru­sów, koni tro­jań­skich oraz innych roba­ków jest tak­że prak­tycz­nie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrz­ne – zasto­so­wa­ne przez Admi­ni­stra­to­ra pli­ki Cookie są bez­piecz­ne dla Urzą­dzeń Użyt­kow­ni­ków i nie zawie­ra­ją skryp­tów, tre­ści lub infor­ma­cji mogą­cych zagra­żać bez­pie­czeń­stwu danych oso­bo­wych lub bez­pie­czeń­stwu Urzą­dze­nia z któ­re­go korzy­sta Użytkownik.
 • Cookie zewnętrz­ne – Admi­ni­stra­tor doko­nu­je wszel­kich moż­li­wych dzia­łań w celu wery­fi­ka­cji i dobo­ru part­ne­rów ser­wi­su w kon­tek­ście bez­pie­czeń­stwa Użyt­kow­ni­ków. Admi­ni­stra­tor do współ­pra­cy dobie­ra zna­nych, dużych part­ne­rów o glo­bal­nym zaufa­niu spo­łecz­nym. Nie posia­da on jed­nak peł­nej kon­tro­li nad zawar­to­ścią pli­ków Cookie pocho­dzą­cych od zewnętrz­nych part­ne­rów. Za bez­pie­czeń­stwo pli­ków Cookie, ich zawar­tość oraz zgod­ne z licen­cją wyko­rzy­sta­nie przez zain­sta­lo­wa­ne w ser­wi­sie Skryp­ty, pocho­dzą­cych z Ser­wi­sów zewnętrz­nych, Admi­ni­stra­tor nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści na tyle na ile pozwa­la na to pra­wo. Lista part­ne­rów zamiesz­czo­na jest w dal­szej czę­ści Poli­ty­ki Prywatności.
 • Kon­tro­la pli­ków Cookie
  • Użyt­kow­nik może w dowol­nym momen­cie usu­nąć wszel­kie zapi­sa­ne do tej pory pli­ki Cookie korzy­sta­jąc z narzę­dzi Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka, za pośred­nic­twem któ­re­go Użyt­kow­nik korzy­sta z usług Serwisu.
 • Zagro­że­nia po stro­nie Użyt­kow­ni­ka – Admi­ni­stra­tor sto­su­je wszel­kie moż­li­we środ­ki tech­nicz­ne w celu zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa danych umiesz­cza­nych w pli­kach Cookie. Nale­ży jed­nak zwró­cić uwa­gę, że zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa tych danych zale­ży od obu stron w tym dzia­łal­no­ści Użyt­kow­ni­ka. Admi­ni­stra­tor nie bie­rze odpo­wie­dzial­no­ści za prze­chwy­ce­nie tych danych, pod­szy­cie się pod sesję Użyt­kow­ni­ka lub ich usu­nię­cie, na sku­tek świa­do­mej lub nie­świa­do­mej dzia­łal­ność Użyt­kow­ni­ka, wiru­sów, koni tro­jań­skich i inne­go opro­gra­mo­wa­nia szpie­gu­ją­ce­go, któ­ry­mi może jest lub było zain­fe­ko­wa­ne Urzą­dze­nie Użyt­kow­ni­ka. Użyt­kow­ni­cy w celu zabez­pie­cze­nia się przed tymi zagro­że­nia­mi powin­ni dbać o swo­je Cyber­bez­pie­czeń­stwo pod­czas korzy­sta­nia z sie­ci internet..
 • Prze­cho­wy­wa­nie danych oso­bo­wych – Admi­ni­stra­tor zapew­nia, że doko­nu­je wszel­kich sta­rań, by prze­twa­rza­ne dane oso­bo­we wpro­wa­dzo­ne dobro­wol­nie przez Użyt­kow­ni­ków były bez­piecz­ne, dostęp do nich był ogra­ni­czo­ny i reali­zo­wa­ny zgod­nie z ich prze­zna­cze­niem i cela­mi prze­twa­rza­nia. Admi­ni­stra­tor zapew­nia tak­że, że doko­nu­je wszel­kich sta­rań w celu zabez­pie­cze­nia posia­da­nych danych przed ich utra­tą, poprzez sto­so­wa­nie odpo­wied­nich zabez­pie­czeń fizycz­nych jak i organizacyjnych.
 • Prze­cho­wy­wa­nie haseł – Admi­ni­stra­tor oświad­cza, że hasła prze­cho­wy­wa­ne są w zaszy­fro­wa­nej posta­ci, uży­wa­jąc naj­now­szych stan­dar­dów i wytycz­nych w tym zakre­sie. Deszy­fra­cja poda­wa­nych w Ser­wi­sie haseł dostę­pu do kon­ta jest prak­tycz­nie niemożliwa.

§ 5 Cele do któ­rych wyko­rzy­sty­wa­ne są pli­ki Cookie

 • Uspraw­nie­nie i uła­twie­nie dostę­pu do Serwisu
 • Per­so­na­li­za­cja Ser­wi­su dla Użytkowników
 • Umoż­li­wie­nie Logo­wa­nia do serwisu
 • Mar­ke­ting, Remar­ke­ting w ser­wi­sach zewnętrznych
 • Usłu­gi ser­wo­wa­nia reklam
 • Usłu­gi afiliacyjne
 • Pro­wa­dze­nie sta­ty­styk (użyt­kow­ni­ków, ilo­ści odwie­dzin, rodza­jów urzą­dzeń, łącze itp.)
 • Ser­wo­wa­nie usług multimedialnych
 • Świad­cze­nie usług społecznościowych

§ 6 Cele prze­twa­rza­nia danych osobowych

Dane oso­bo­we dobro­wol­nie poda­ne przez Użyt­kow­ni­ków są prze­twa­rza­ne w jed­nym z nastę­pu­ją­cych celów:

 • Reali­za­cji usług elektronicznych:
  • Usłu­gi reje­stra­cji i utrzy­ma­nia kon­ta Użyt­kow­ni­ka w Ser­wi­sie i funk­cjo­nal­no­ści z nim związanych
  • Usłu­gi New­slet­te­ra (w tym prze­sy­ła­nia za zgo­dą tre­ści reklamowych)
  • Usłu­gi komen­to­wa­nia / polu­bie­nia wpi­sów w Ser­wi­sie bez koniecz­no­ści reje­stro­wa­nia się
  • Usłu­gi udo­stęp­nia­nia infor­ma­cji o tre­ści umiesz­czo­nych w Ser­wi­sie w ser­wi­sach spo­łecz­no­ścio­wych lub innych witrynach.
 • Komu­ni­ka­cji Admi­ni­stra­to­ra z Użyt­kow­ni­ka­mi w spra­wach zwią­za­nych z Ser­wi­sem oraz ochro­ny danych
 • Zapew­nie­nia praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su Administratora

Dane o Użyt­kow­ni­kach gro­ma­dzo­ne ano­ni­mo­wo i auto­ma­tycz­nie są prze­twa­rza­ne w jed­nym z nastę­pu­ją­cych celów:

 • Pro­wa­dze­nie statystyk
 • Remar­ke­ting
 • Ser­wo­wa­nie reklam dosto­so­wa­nych do pre­fe­ren­cji Użytkowników
 • Obsłu­gi pro­gra­mów afiliacyjnych
 • Zapew­nie­nia praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su Administratora

§ 7 Pli­ki Cookies Ser­wi­sów zewnętrznych

Admi­ni­stra­tor w Ser­wi­sie wyko­rzy­stu­je skryp­ty java­script i kom­po­nen­ty webo­we part­ne­rów, któ­rzy mogą umiesz­czać wła­sne pli­ki cookies na Urzą­dze­niu Użyt­kow­ni­ka. Pamię­taj, że w usta­wie­niach swo­jej prze­glą­dar­ki możesz sam decy­do­wać o dozwo­lo­nych pli­kach cookies jakie mogą być uży­wa­ne przez poszcze­gól­ne witry­ny inter­ne­to­we. Poni­żej znaj­du­je się lista part­ne­rów lub ich usług zaim­ple­men­to­wa­nych w Ser­wi­sie, mogą­cych umiesz­czać pli­ki cookies:

Usłu­gi świad­czo­ne przez pod­mio­ty trze­cie są poza kon­tro­lą Admi­ni­stra­to­ra. Pod­mio­ty te mogą w każ­dej chwi­li zmie­nić swo­je warun­ki świad­cze­nia usług, poli­ty­ki pry­wat­no­ści, cel prze­twa­rza­nia danych oraz spo­so­bów wyko­rzy­sty­wa­nia pli­ków cookie.

§ 8 Rodza­je gro­ma­dzo­nych danych

Ser­wis gro­ma­dzi dane o Użyt­kow­ni­kach. Cześć danych jest gro­ma­dzo­na auto­ma­tycz­nie i ano­ni­mo­wo, a część danych to dane oso­bo­we poda­ne dobro­wol­nie przez Użyt­kow­ni­ków w trak­cie zapi­sy­wa­nia się do poszcze­gól­nych usług ofe­ro­wa­nych przez Serwis.

Ano­ni­mo­we dane gro­ma­dzo­ne automatycznie:

 • Adres IP
 • Typ prze­glą­dar­ki
 • Roz­dziel­czość ekranu
 • Przy­bli­żo­na lokalizacja
 • Otwie­ra­ne pod­stro­ny serwisu
 • Czas spę­dzo­ny na odpo­wied­niej pod­stro­nie serwisu
 • Rodzaj sys­te­mu operacyjnego
 • Adres poprzed­niej podstrony
 • Adres stro­ny odsyłającej
 • Język prze­glą­dar­ki
 • Pręd­kość łącza internetowego
 • Dostaw­ca usług internetowych
 • Dane demo­gra­ficz­ne (wiek, płeć)

Dane gro­ma­dzo­ne pod­czas rejestracji:

 • Imię / nazwi­sko / pseudonim
 • Login
 • Adres e‑mail
 • Adres zamiesz­ka­nia
 • Numer tele­fo­nu
 • Adres IP (zbie­ra­ne automatycznie)
 • Numer NIP
 • Inne dane zwykłe

Dane gro­ma­dzo­ne pod­czas zapi­su do usłu­gi Newsletter

 • Imię / nazwi­sko / pseudonim
 • Adres e‑mail
 • Adres IP (zbie­ra­ne automatycznie)

Dane gro­ma­dzo­ne pod­czas doda­wa­nia komentarza

 • Imię i nazwi­sko / pseudonim
 • Adres e‑mail
 • Adres www
 • Adres IP (zbie­ra­ne automatycznie)

Część danych (bez danych iden­ty­fi­ku­ją­cych) może być prze­cho­wy­wa­na w pli­kach cookies. Cześć danych (bez danych iden­ty­fi­ku­ją­cych) może być prze­ka­zy­wa­na do dostaw­cy usług statystycznych.

§ 9 Dostęp do danych oso­bo­wych przez pod­mio­ty trzecie

Co do zasa­dy jedy­nym odbior­cą danych oso­bo­wych poda­wa­nych przez Użyt­kow­ni­ków jest Admi­ni­stra­tor. Dane gro­ma­dzo­ne w ramach świad­czo­nych usług nie są prze­ka­zy­wa­ne ani odsprze­da­wa­ne pod­mio­tom trzecim.

Dostęp do danych (naj­czę­ściej na pod­sta­wie Umo­wy powie­rze­nia prze­twa­rza­nia danych) mogą posia­dać pod­mio­ty, odpo­wie­dzial­ne za utrzy­ma­nia infra­struk­tu­ry i usług nie­zbęd­nych do pro­wa­dze­nia ser­wi­su tj.:

 • Fir­my hostin­go­we, świad­czą­ce usłu­gi hostin­gu lub usług pokrew­nych dla Administratora
 • Fir­my, za pośred­nic­twem któ­rych świad­czo­na jest usłu­ga Newslettera

Powie­rze­nie prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych – Newsletter

Admi­ni­stra­tor w celu świad­cze­nia usłu­gi New­slet­ter, korzy­sta z usług pod­mio­tu trze­cie­go – ser­wi­su GetRe­spon­se. Dane wpro­wa­dzo­ne w for­mu­la­rzu zapi­su do new­slet­te­ra są prze­ka­zy­wa­ne, prze­cho­wy­wa­ne i prze­twa­rza­ne w ser­wi­sie zewnętrz­nym tego usługodawcy.

Infor­mu­je­my, że wska­za­ny part­ner może mody­fi­ko­wać wska­za­ną poli­ty­kę pry­wat­no­ści bez zgo­dy Administratora.

Powie­rze­nie prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych – Usłu­gi Hostin­gu, VPS lub Ser­we­rów Dedykowanych

Admi­ni­stra­tor w celu pro­wa­dze­nia ser­wi­su korzy­sta z usług zewnętrz­ne­go dostaw­cy hostin­gu, VPS lub Ser­we­rów Dedy­ko­wa­nych – Hitme.pl. Wszel­kie dane gro­ma­dzo­ne i prze­twa­rza­ne w ser­wi­sie są prze­cho­wy­wa­ne i prze­twa­rza­ne w infra­struk­tu­rze usłu­go­daw­cy zlo­ka­li­zo­wa­nej w Pol­sce. Ist­nie­je moż­li­wość dostę­pu do danych wsku­tek prac ser­wi­so­wych reali­zo­wa­nych przez per­so­nel usłu­go­daw­cy. Dostęp do tych danych regu­lu­je umo­wa zawar­ta pomię­dzy Admi­ni­stra­to­rem a Usługodawcą.

§ 10 Spo­sób prze­twa­rza­nia danych osobowych

Dane oso­bo­we poda­ne dobro­wol­nie przez Użytkowników:

 • Dane oso­bo­we nie będą prze­ka­zy­wa­ne poza Unię Euro­pej­ską, chy­ba że zosta­ły opu­bli­ko­wa­ne na sku­tek indy­wi­du­al­ne­go dzia­ła­nia Użyt­kow­ni­ka (np. wpro­wa­dze­nie komen­ta­rza lub wpi­su), co spra­wi, że dane będą dostęp­ne dla każ­dej oso­by odwie­dza­ją­cej serwis.
 • Dane oso­bo­we nie będą wyko­rzy­sty­wa­ne do zauto­ma­ty­zo­wa­ne­go podej­mo­wa­nia decy­zji (pro­fi­lo­wa­nia).
 • Dane oso­bo­we nie będą odsprze­da­wa­ne pod­mio­tom trzecim.

Dane ano­ni­mo­we (bez danych oso­bo­wych) gro­ma­dzo­ne automatycznie:

 • Dane ano­ni­mi­we (bez danych oso­bo­wych) będą prze­ka­zy­wa­ne poza Unię Europejską.
 • Dane ano­ni­mi­we (bez danych oso­bo­wych) nie będą wyko­rzy­sty­wa­ne do zauto­ma­ty­zo­wa­ne­go podej­mo­wa­nia decy­zji (pro­fi­lo­wa­nia).
 • Dane ano­ni­mi­we (bez danych oso­bo­wych) nie będą odsprze­da­wa­ne pod­mio­tom trzecim.

§ 11 Pod­sta­wy praw­ne prze­twa­rza­nia danych osobowych

Ser­wis gro­ma­dzi i prze­twa­rza dane Użyt­kow­ni­ków na podstawie:

 • Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych)
  • art. 6 ust. 1 lit. a
   oso­ba, któ­rej dane doty­czą wyra­zi­ła zgo­dę na prze­twa­rza­nie swo­ich danych oso­bo­wych w jed­nym lub więk­szej licz­bie okre­ślo­nych celów
  • art. 6 ust. 1 lit. b
   prze­twa­rza­nie jest nie­zbęd­ne do wyko­na­nia umo­wy, któ­rej stro­ną jest oso­ba, któ­rej dane doty­czą, lub do pod­ję­cia dzia­łań na żąda­nie oso­by, któ­rej dane doty­czą, przed zawar­ciem umowy
  • art. 6 ust. 1 lit. f
   prze­twa­rza­nie jest nie­zbęd­ne do celów wyni­ka­ją­cych z praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów reali­zo­wa­nych przez admi­ni­stra­to­ra lub przez stro­nę trzecią
 • Usta­wa z dnia 10 maja 2018 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 • Usta­wa z dnia 16 lip­ca 2004 r. Pra­wo tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 • Usta­wa z dnia 4 lute­go 1994 r. o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

§ 12 Okres prze­twa­rza­nia danych osobowych

Dane oso­bo­we poda­ne dobro­wol­nie przez Użytkowników:

Co do zasa­dy wska­za­ne dane oso­bo­we są prze­cho­wy­wa­ne wyłącz­nie przez okres świad­cze­nia Usłu­gi w ramach Ser­wi­su przez Admi­ni­stra­to­ra. Są one usu­wa­ne lub ano­ni­mi­zo­wa­ne w okre­sie do 30 dni od chwi­li zakoń­cze­nia świad­cze­nia usług (np. usu­nię­cie zare­je­stro­wa­ne­go kon­ta użyt­kow­ni­ka, wypi­sa­nie z listy New­slet­ter, itp.)

Wyją­tek sta­no­wi sytu­acja, któ­ra wyma­ga zabez­pie­cze­nia praw­nie uza­sad­nio­nych celów dal­sze­go prze­twa­rza­nia tych danych przez Admi­ni­stra­to­ra. W takiej sytu­acji Admi­ni­stra­tor będzie prze­cho­wy­wał wska­za­ne dane, od cza­su żąda­nia ich usu­nię­cia przez Użyt­kow­ni­ka, nie dłu­żej niż przez okres 3 lat w przy­pad­ku naru­sze­nia lub podej­rze­nia naru­sze­nia zapi­sów regu­la­mi­nu ser­wi­su przez Użytkownika

Dane ano­ni­mo­we (bez danych oso­bo­wych) gro­ma­dzo­ne automatycznie:

Ano­ni­mo­we dane sta­ty­stycz­ne, nie­sta­no­wią­ce danych oso­bo­wych, są prze­cho­wy­wa­ne przez Admi­ni­stra­to­ra w celu pro­wa­dze­nia sta­ty­styk ser­wi­su przez czas nieoznaczony

§ 13 Pra­wa Użyt­kow­ni­ków zwią­za­ne z prze­twa­rza­niem danych osobowych

Ser­wis gro­ma­dzi i prze­twa­rza dane Użyt­kow­ni­ków na podstawie:

 • Pra­wo dostę­pu do danych oso­bo­wych
  Użyt­kow­ni­kom przy­słu­gu­je pra­wo uzy­ska­nia dostę­pu do swo­ich danych oso­bo­wych, reali­zo­wa­ne na żąda­nie zło­żo­ne do Administratora
 • Pra­wo do spro­sto­wa­nia danych oso­bo­wych
  Użyt­kow­ni­kom przy­słu­gu­je pra­wo żąda­nia od Admi­ni­stra­to­ra nie­zwłocz­ne­go spro­sto­wa­nia danych oso­bo­wych, któ­re są nie­pra­wi­dło­we lub / oraz uzu­peł­nie­nia nie­kom­plet­nych danych oso­bo­wych, reali­zo­wa­ne na żąda­nie zło­żo­ne do Administratora
 • Pra­wo do usu­nię­cia danych oso­bo­wych
  Użyt­kow­ni­kom przy­słu­gu­je pra­wo żąda­nia od Admi­ni­stra­to­ra nie­zwłocz­ne­go usu­nię­cia danych oso­bo­wych, reali­zo­wa­ne na żąda­nie zło­żo­ne do Admi­ni­stra­to­ra W przy­pad­ku kont użyt­kow­ni­ków, usu­nię­cie danych pole­ga na ano­ni­mi­za­cji danych umoż­li­wia­ją­cych iden­ty­fi­ka­cję Użyt­kow­ni­ka. Admi­ni­stra­tor zastrze­ga sobie pra­wo wstrzy­ma­nia reali­za­cji żąda­nia usu­nię­cia danych w celu ochro­ny praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su Admi­ni­stra­to­ra (np. w gdy Użyt­kow­nik dopu­ścił się naru­sze­nia Regu­la­mi­nu czy dane zosta­ły pozy­ska­ne wsku­tek pro­wa­dzo­nej kore­spon­den­cji).
  W przy­pad­ku usłu­gi New­slet­ter, Użyt­kow­nik ma moż­li­wość samo­dziel­ne­go usu­nię­cia swo­ich danych oso­bo­wych korzy­sta­jąc z odno­śni­ka umiesz­czo­ne­go w każ­dej prze­sy­ła­nej wia­do­mo­ści e‑mail.
 • Pra­wo do ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych
  Użyt­kow­ni­kom przy­słu­gu­je pra­wo ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych w przy­pad­kach wska­za­nych w art. 18 RODO, m.in. kwe­stio­no­wa­nia pra­wi­dło­wość danych oso­bo­wych, reali­zo­wa­ne na żąda­nie zło­żo­ne do Administratora
 • Pra­wo do prze­no­sze­nia danych oso­bo­wych
  Użyt­kow­ni­kom przy­słu­gu­je pra­wo uzy­ska­nia od Admi­ni­stra­to­ra, danych oso­bo­wych doty­czą­cych Użyt­kow­ni­ka w ustruk­tu­ry­zo­wa­nym, powszech­nie uży­wa­nym for­ma­cie nada­ją­cym się do odczy­tu maszy­no­we­go, reali­zo­wa­ne na żąda­nie zło­żo­ne do Administratora
 • Pra­wo wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych
  Użyt­kow­ni­kom przy­słu­gu­je pra­wo wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia jego danych oso­bo­wych w przy­pad­kach okre­ślo­nych w art. 21 RODO, reali­zo­wa­ne na żąda­nie zło­żo­ne do Administratora
 • Pra­wo wnie­sie­nia skar­gi
  Użyt­kow­ni­kom przy­słu­gu­je pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go zaj­mu­ją­ce­go się ochro­ną danych osobowych.

§ 14 Kon­takt do Administratora

Z Admi­ni­stra­to­rem moż­na skon­tak­to­wać się w jeden z poniż­szych sposobów

 • Adres pocz­to­wy – Ani­ta Ryba Spół­dziel­nia Socjal­na Łęgo­wian­ka ul. Polna 16 B 37–433 Bojanów
 • Adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej – kontakt@legowianka.pl
 • Połą­cze­nie tele­fo­nicz­ne – +48 660 670 725

§ 15 Wyma­ga­nia Serwisu

 • Ogra­ni­cze­nie zapi­su i dostę­pu do pli­ków Cookie na Urzą­dze­niu Użyt­kow­ni­ka może spo­wo­do­wać nie­pra­wi­dło­we dzia­ła­nie nie­któ­rych funk­cji Serwisu.
 • Admi­ni­stra­tor nie pono­si żad­nej odpo­wie­dzial­no­ści za nie­pra­wi­dło­wo dzia­ła­ją­ce funk­cje Ser­wi­su w przy­pad­ku gdy Użyt­kow­nik ogra­ni­czy w jaki­kol­wiek spo­sób moż­li­wość zapi­sy­wa­nia i odczy­tu pli­ków Cookie.

§ 16 Lin­ki zewnętrzne

W Ser­wi­sie – arty­ku­łach, postach, wpi­sach czy komen­ta­rzach Użyt­kow­ni­ków mogą znaj­do­wać się odno­śni­ki do witryn zewnętrz­nych, z któ­ry­mi Wła­ści­ciel ser­wi­su nie współ­pra­cu­je. Lin­ki te oraz stro­ny lub pli­ki pod nimi wska­za­ne mogą być nie­bez­piecz­ne dla Two­je­go Urzą­dze­nia lub sta­no­wić zagro­że­nie bez­pie­czeń­stwa Two­ich danych. Admi­ni­stra­tor nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za zawar­tość znaj­du­ją­cą się poza Serwisem.

§ 17 Zmia­ny w Poli­ty­ce Prywatności

 • Admi­ni­stra­tor zastrze­ga sobie pra­wo do dowol­nej zmia­ny niniej­szej Poli­ty­ki Pry­wat­no­ści bez koniecz­no­ści infor­mo­wa­nia o tym Użyt­kow­ni­ków w zakre­sie sto­so­wa­nia i wyko­rzy­sty­wa­nia danych ano­ni­mo­wych lub sto­so­wa­nia pli­ków Cookie.
 • Admi­ni­stra­tor zastrze­ga sobie pra­wo do dowol­nej zmia­ny niniej­szej Poli­ty­ki Pry­wat­no­ści w zakre­sie prze­twa­rza­nia Danych Oso­bo­wych, o czym poin­for­mu­je Użyt­kow­ni­ków posia­da­ją­cych kon­ta użyt­kow­ni­ka lub zapi­sa­nych do usłu­gi new­slet­ter, za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej w ter­mi­nie do 7 dni od zmia­ny zapi­sów. Dal­sze korzy­sta­nie z usług ozna­cza zapo­zna­nie się i akcep­ta­cję wpro­wa­dzo­nych zmian Poli­ty­ki Pry­wat­no­ści. W przy­pad­ku w któ­rym Użyt­kow­nik nie będzie się zga­dzał z wpro­wa­dzo­ny­mi zmia­na­mi, ma obo­wią­zek usu­nąć swo­je kon­to z Ser­wi­su lub wypi­sać się z usłu­gi Newsletter.
 • Wpro­wa­dzo­ne zmia­ny w Poli­ty­ce Pry­wat­no­ści będą publi­ko­wa­ne na tej pod­stro­nie Serwisu.
 • Wpro­wa­dzo­ne zmia­ny wcho­dzą w życie z chwi­lą ich publikacji.