czerwony kwadrat z czarnym tłem.

Warsz­ta­ty

ręko­dziel­ni­cze

Warsz­ta­ty ręko­dziel­ni­cze pro­wa­dzi­my przy pomo­cy wła­snych lub powie­rzo­nych narzę­dzi i mate­ria­łów.
Tech­ni­ki dosto­so­wa­ne są do wie­ku uczest­ni­ków i licz­by osób.
Czas trwa­nia to od 1,5- do 3 godz. 

 
 

deco­upa­ge

foami­ran

filc

jedwab

makra­ma

witro­chro­mia

słom­kar­stwo

haft

mili­fio­rii

power­tex

papier czer­pa­ny

kumi­shi­mo

kan­za­shi

wikli­na papierowa

quiling

scrap­bo­king

kar­czo­chy

koron­ka

sutasz

ple­cion­kar­stwo

tkac­two

Warsz­ta­ty mini­mum 15 godz.

batik

Warsz­ta­ty mini­mum 15 godz.