czerwony kwadrat z czarnym tłem.

kape­la ludo­wa tad­ka szczęcha

łęgo­wia­nie

Kape­la Ludo­wa „Łego­wia­nie” Tad­ka Szczę­cha z Boja­no­wa dzia­ła­ła od 1995 roku do 2021 roku, od 2016 była pry­wat­ną ini­cja­ty­wą arty­stycz­ną kie­row­ni­ka i zało­ży­cie­la Tade­usza Szczęcha.

mężczyzna w słomkowym kapeluszu trzymający skrzypce.

W swo­im reper­tu­arze mają utwo­ry regio­nu rze­szow­skie­go i laso­wiac­kie­go. Kape­la przez lata muzy­ko­wa­nia repre­zen­to­wa­ła gmi­nę Boja­nów i powiat Sta­lo­wo­wol­ski i Woje­wódz­two Pod­kar­pac­kie, kon­cer­to­wa­ła w kra­ju i za gra­ni­cą mie­dzy inny­mi na Węgrzech i Sło­wa­cji. Na swo­im kon­cie ma wie­le pre­sti­żo­wych nagród zdo­by­tych na prze­glą­dach kapel ludo­wych, uho­no­ro­wa­na jest rów­nież nagro­da­mi za cało­kształt dzia­łal­no­ści przez Sta­ro­stów Powia­tu Sta­lo­wo­wol­skie­go oraz Woje­wo­dę Podkarpackiego.

Kape­la obec­nie reali­zu­je pro­jek „Kul­tu­ra Ludo­wa naszym wspól­nym dobrem” współ­fi­nan­so­wa­ny przez Dzia­łaj Lokal­nie XI i Fun­da­cję Fun­dusz Lokal­ny SMK.