czerwony kwadrat z czarnym tłem.

Dane

dekla­ra­cja dostępności

Spół­dziel­nia Socjal­na Łęgo­wian­ka jest przed­się­bior­stwem spo­łecz­nym utwo­rzo­nym w ramach pro­jek­tu Rze­szow­skiej Agen­cji Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go – Rze­szow­skie­go Ośrod­ka Wspar­cia Eko­no­mii Społecznej.

Dekla­ra­cja Dostęp­no­ści dla stro­ny inter­ne­to­wej legowianka.pl

Spół­dziel­nia Socjal­na Łęgo­wian­ka zobo­wią­zu­je się zapew­nić dostęp­ność swo­jej stro­ny inter­ne­to­wej zgod­nie z prze­pi­sa­mi usta­wy z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych pod­mio­tów publicz­nych. Oświad­cze­nie w spra­wie dostęp­no­ści ma zasto­so­wa­nie do
stro­ny inter­ne­to­wej Spół­dziel­ni Socjal­nej Łęgo­wian­ka.

 • Data publi­ka­cji stro­ny inter­ne­to­wej:
  2019-10-03.
 • Data ostat­niej istot­nej aktu­ali­za­cji:
  2023-06-16.

Sta­tus zgod­no­ści z ustawą

Stro­na inter­ne­to­wa jest czę­ścio­wo zgod­na z usta­wą z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych pod­mio­tów publicz­nych z powo­du nie­zgod­no­ści lub wyłą­czeń wymie­nio­nych poniżej.

Nie­speł­nio­ne wymagania

Z uwa­gi na uwa­run­ko­wa­nia techniczne:

 • poja­wia­ją się nie­licz­ne błę­dy skład­ni HTML.

Z róż­nych przy­czyn, w wyjąt­ko­wych sytuacjach:

 • mogą poja­wić się znie­kształ­co­ne ele­men­ty przy powięk­sze­niu stro­ny do 200%,

 • nie­któ­re gra­fi­ki mogą nie posia­dać opi­sów alternatywnych.

Spół­dziel­nia Socjal­na Łęgo­wian­ka dokła­da wszel­kich sta­rań, aby wska­za­ne nie­zgod­no­ści i wyłą­cze­nia, o ile jest to moż­li­we, były usu­wa­ne i popra­wia­ne, a stro­na inter­ne­to­wa była dostęp­na cyfro­wo dla jak naj­szer­sze­go gro­na odbior­ców serwisu.

Przy­go­to­wa­nie dekla­ra­cji dostępności

Oświad­cze­nie spo­rzą­dzo­no dnia:
2023-06-21.

Dekla­ra­cję spo­rzą­dzo­no na pod­sta­wie samo­oce­ny prze­pro­wa­dzo­nej przez pod­miot publiczny.

Data ostat­nie­go prze­glą­du dekla­ra­cji:
2023-06-21.

Skró­ty klawiaturowe

 • Kla­wisz Tab prze­miesz­cza się w przód po wszyst­kich ele­men­tach aktyw­nych stro­ny oraz po pozy­cjach menu,.
 • Kla­wi­sze Shift-Tab się w tył po wszyst­kich ele­men­tach aktyw­nych stro­ny w tym po pozy­cjach menu,.
 • Kla­wi­sze Home i End prze­miesz­cza­ją widok do począt­ku i koń­ca strony,.
 • Kla­wi­sze PgUp i PgDn prze­miesz­cza­ją widok o ekran w górę lub w dół,.
 • Kla­wisz Enter akty­wu­je wybra­ny ele­ment aktyw­ny w tym menu.

Infor­ma­cje zwrot­ne i dane kontaktowe

W przy­pad­ku pro­ble­mów z dostęp­no­ścią stro­ny inter­ne­to­wej pro­si­my o kon­takt. Oso­bą kon­tak­to­wą jest
Ani­ta Rybakontakt@legowianka.pl
Kon­tak­to­wać moż­na się tak­że dzwo­niąc na numer tele­fo­nu: +48 660 670 725
Tą samą dro­gą moż­na skła­dać wnio­ski o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji nie­do­stęp­nej oraz skła­dać skar­gi na brak zapew­nie­nia dostępności.

Obsłu­ga wnio­sków i skarg zwią­za­nych z dostępnością

Każ­dy ma pra­wo do wystą­pie­nia z żąda­niem zapew­nie­nia dostęp­no­ści cyfro­wej stro­ny inter­ne­to­wej, apli­ka­cji mobil­nej lub jakie­goś ich ele­men­tu. Moż­na tak­że zażą­dać udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji za pomo­cą alter­na­tyw­ne­go spo­so­bu dostę­pu, na przy­kład przez odczy­ta­nie nie­do­stęp­ne­go cyfro­wo doku­men­tu, opi­sa­nie zawar­to­ści fil­mu bez audio­de­skryp­cji itp. Żąda­nie powin­no zawie­rać dane oso­by zgła­sza­ją­cej żąda­nie, wska­za­nie, o któ­rą stro­nę inter­ne­to­wą lub apli­ka­cję mobil­ną cho­dzi oraz spo­sób kon­tak­tu. Jeże­li oso­ba żąda­ją­ca zgła­sza potrze­bę otrzy­ma­nia infor­ma­cji za pomo­cą alter­na­tyw­ne­go spo­so­bu dostę­pu, powin­na tak­że okre­ślić dogod­ny dla niej spo­sób przed­sta­wie­nia tej infor­ma­cji. Pod­miot publicz­ny powi­nien zre­ali­zo­wać żąda­nie nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w cią­gu 7 dni od dnia wystą­pie­nia z żąda­niem. Jeże­li dotrzy­ma­nie tego ter­mi­nu nie jest moż­li­we, pod­miot publicz­ny nie­zwłocz­nie infor­mu­je o tym wno­szą­ce­go żąda­nie, kie­dy reali­za­cja żąda­nia będzie moż­li­wa, przy czym ter­min ten nie może być dłuż­szy niż 2 mie­sią­ce od dnia wystą­pie­nia z żąda­niem. Jeże­li zapew­nie­nie dostęp­no­ści cyfro­wej nie jest moż­li­we, pod­miot publicz­ny może zapro­po­no­wać alter­na­tyw­ny spo­sób dostę­pu do infor­ma­cji. W przy­pad­ku, gdy pod­miot publicz­ny odmó­wi reali­za­cji żąda­nia zapew­nie­nia dostęp­no­ści lub alter­na­tyw­ne­go spo­so­bu dostę­pu do infor­ma­cji, wno­szą­cy żąda­nie moż­ne zło­żyć skar­gę w spra­wie zapew­nia­na dostęp­no­ści cyfro­wej stro­ny inter­ne­to­wej, apli­ka­cji mobil­nej lub ele­men­tu stro­ny inter­ne­to­wej, lub apli­ka­cji mobil­nej. Po wyczer­pa­niu wska­za­nej wyżej pro­ce­du­ry moż­na tak­że zło­żyć wnio­sek do Rzecz­ni­ka Praw Obywatelskich.

Stro­na inter­ne­to­wa Rzecz­ni­ka Praw Obywatelskich