czerwony kwadrat z czarnym tłem.

nasza pra­ca

pro­jek­ty

Pre­zen­tu­je­my pro­jek­ty kul­tu­ral­ne reali­zo­wa­ne przez Spół­dziel­nię Socjal­ną Łęgo­wian­ka upo­wszech­nia­ją­ce kul­tu­rę ludo­wą ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem regio­nu lasowiackiego.

Spół­dziel­nia Socjal­na Łęgo­wian­ka uzy­ska­ła wspar­cie w ramach programu

„PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE +” NA LATA 2023–2025. EDYCJA 2023

sfi­nan­so­wa­ne przez Mini­ster­stwo Rodzi­ny i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej ze środ­ków Fun­du­szu Pracy

na reali­za­cję zada­nia Wspar­cie zatrud­nie­nia w kwo­cie 18.000,00 PLN

Wspar­cie bie­żą­ce w kwo­cie 16.800,00 PLN

Łącz­na kwo­ta wspar­cia: 44 800,00 PLN

Umo­wa z dnia 24.11.2023 r.

Cele zada­nia:

Wspar­cie zatrud­nie­nia prze­zna­czo­ne jest na pokry­cie wyna­gro­dzeń net­to trzech pra­cow­ni­ków Spół­dziel­ni, zatrud­nio­nych na pod­sta­wie umo­wy o pracę.

Wspar­cie bie­żą­ce to środ­ki na zakup mate­ria­łów nie­zbęd­nych do wypro­du­ko­wa­nia stro­jów ludo­wych, t.j.: len, suk­no, muli­na; na zakup ben­zy­ny, pro­gra­mu kom­pu­te­ro­we­go do księ­go­wo­ści oraz kadr i płac, a tak­że na pokry­cie kosz­tów czynszu.

Uzy­ska­ne wspar­cie wzmac­nia zdol­no­ści Spół­dziel­ni do świad­cze­nia usług oraz roz­wi­ja­nia przed­się­bior­czo­ści społecznej.

“WARSZTATY HAFCIARSKIE”

Plakat informujący o warsztatach hafciarskich dla kół gospodyń wiejskich.

Zapra­sza­my na cykl warsz­ta­tów edu­ka­cyj­nych dla Kół Gospo­dyń Wiej­skich w ramach zada­nia „Stro­je laso­wiac­kie” dofi­nan­so­wa­ne­go przez Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Pod­kar­pac­kie­go w zakre­sie “Kul­tu­ra Lasowiacka”

Ter­mi­ny warsz­ta­tów:
10.10.2023 — Koto­wa Wola
13.10.2023 — Dzi­ko­wiec
20.10.2023 — Maj­dan Kró­lew­ski
24.10.2023 — Woli­na
26.10.2023 — Niwi­ska
27.10.2023 — Gro­cho­we
07.11.2023 — Woli­na
16.11.2023 — Łętow­nia
21.11.2023 — Gorzy­ce
27.11.2023 — Wierzawice

“TAJEMNICE STROJÓW LASOWIACKICH”

rząd białych strojów ludowych na manekinach

Oto sześć rezul­ta­tów zada­nia współ­fi­nan­so­wa­ne­go przez Woje­wódz­two Pod­kar­pac­kie „Mece­nat Kul­tu­ral­ny – II edy­cja 2020”. Z tymi stro­ja­mi chcie­li­śmy odwie­dzić lokal­ne gru­py dzia­ła­nia i zapro­sić koła gospo­dyń wiej­skich z tere­nu laso­wiac­kie­go żeby opo­wie­dzieć o stro­jach ludo­wych o podo­bień­stwach i róż­ni­cach podregionów.

Jed­nak nic stra­co­ne­go, kie­dyś wresz­cie skoń­czy się pan­de­mia, a my mamy sześć kom­ple­tów stro­jów laso­wiac­kich i bar­dzo chęt­nie, nie­od­płat­nie, przy­je­dzie­my do Wasze­go ośrod­ka kul­tu­ry lub domu ludo­we­go i zdra­dzi­my wszyst­kie te tajem­ni­ce. Będzie­cie mogły dokład­nie obej­rzeć i porów­nać wzo­ry, kolo­ry, będzie­cie mogły rów­nież przymierzyć

Dofi­nan­so­wa­no z budże­tu Woje­wódz­twa Podkarpackiego

„KULTURA LUDOWA NASZYM WSPÓLNYM DOBREM” 

grupa ludzi stojących na twardej drewnianej podłodze z instrumentami.

Kape­la Ludo­wa „Łęgo­wia­nie” Tad­ka Szczę­cha z Boja­no­wa zakoń­czy­ła cykl kon­cer­tów w naszym regio­nie. Ich wystę­py dostar­cza­ją nie tyl­ko wra­żeń muzycz­nych. To tak­że wyda­rze­nia przy­bli­ża­ją­ce ludo­we tra­dy­cje i kul­tu­rę lasowiacką.

Ostat­ni kon­cert „Łęgo­wia­nie” zagra­li w Tar­now­skiej Woli (25 paź­dzier­ni­ka). Wcze­śniej gru­pa zało­żo­na przez Tad­ka Szczę­cha wystę­po­wa­ła w Cyga­nach (21 lip­ca), Dąbro­wie Rze­czyc­kiej (1 wrze­śnia) i Wól­ce Tanew­skiej (20 października).

Kape­la Tad­ka Szczę­cha swo­imi kon­cer­ta­mi upo­wszech­nia tra­dy­cje ludo­we i w ten spo­sób wspie­ra nowo powsta­łe koła gospo­dyń wiej­skich. Wystę­pom „Łęgo­wian” towa­rzy­szą gawę­dy o tra­dy­cjach, zwy­cza­jach, stro­jach i gwa­rze lasowiackiej.

– To były nie­za­po­mnia­ne wyda­rze­nia, kape­la wystą­pi­ła na „Dniach Kul­tu­ry Laso­wiac­kiej” dla Koła Gospo­dyń Wiej­skich w Cyga­nach, dla Koła Gospo­dyń i Gospo­da­rzy Wiej­skich w Dąbro­wie Rze­czyc­kiej, Koła Gospo­dyń Wiej­skich w Wól­ce Tanew­skiej oraz Koła Gospo­dyń Wiej­skich w Tar­now­skiej Woli pod­czas inau­gu­ra­cyj­ne­go kon­cer­tu Zespo­łu Śpie­wa­cze­go Ługo­wian­ki. Zagra­li­śmy kon­cer­ty dla oko­ło 400 osób łącz­nie w czte­rech miej­sco­wo­ściach z powia­tów niżań­skie­go, sta­lo­wo­wol­skie­go i tar­no­brze­skie­go – mówi Tadek Szczęch.

Pro­jek współ­fi­nan­so­wa­ny przez Dzia­łaj Lokal­nie XI i Fun­da­cję Fun­dusz Lokal­ny SMK.