Chu­s­ta baweł­nia­na zieleń

szydełkowany zielony szal na manekinie.
Chu­s­ta wyko­na­na na szy­deł­ku z nici baweł­nia­nej (53% cot­ton, 43% pac, 4%  meta­lik polie­ster). Dłu­gość prze­ciw­pro­sto­kąt­nej 145cm.Wykonujemy toreb­ki i chu­s­ty na zamó­wie­nie, wów­czas ter­min reali­za­cji mini­mum 21 dni.
Cena: 300,00zł

Opis

Jak kupić przedmiot:

Aby kupić arty­kuł napisz do nas na adres kontakt@legowianka.pl poda­jąc imię nazwi­sko i adres, my wysta­wi­my Ci fak­tu­rę. Po zaksię­go­wa­niu wpła­ty wysy­ła­my zaku­pio­ny przedmiot.