czerwony kwadrat z czarnym tłem.

infor­ma­cje

regu­la­min skle­pu internetowego

Spół­dziel­nia Socjal­na Łęgo­wian­ka jest przed­się­bior­stwem spo­łecz­nym utwo­rzo­nym w ramach pro­jek­tu Rze­szow­skiej Agen­cji Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go – Rze­szow­skie­go Ośrod­ka Wspar­cia Eko­no­mii Społecznej.

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.legowianka.pl dzia­ła na zasa­dach okre­ślo­nych w niniej­szym Regulaminie.
 2. Regu­la­min okre­śla warun­ki zawie­ra­nia i roz­wią­zy­wa­nia Umów Sprze­da­ży Pro­duk­tu oraz tryb postę­po­wa­nia rekla­ma­cyj­ne­go, a tak­że rodza­je i zakres usług świad­czo­nych dro­gą elek­tro­nicz­ną przez Sklep www.legowianka.pl, zasa­dy świad­cze­nia tych usług, warun­ki zawie­ra­nia i roz­wią­zy­wa­nia umów o świad­cze­nie usług dro­gą elektroniczną.
 3. Każ­dy Usłu­go­bior­ca z chwi­lą pod­ję­cia czyn­no­ści zmie­rza­ją­cych do korzy­sta­nia z Usług Elek­tro­nicz­nych Skle­pu www.legowianka.pl zobo­wią­za­ny jest do prze­strze­ga­nia posta­no­wień niniej­sze­go Regulaminu.
 4. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych w niniej­szym Regu­la­mi­nie mają zasto­so­wa­nie przepisy:
  1. usta­wy o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną z dnia 18 lip­ca 2002 r.,
  2. usta­wy o pra­wach kon­su­men­ta z dnia 30 maja 2014 r.,
  3. usta­wy o poza­są­do­wym roz­wią­zy­wa­niu spo­rów kon­su­menc­kich z dnia 23 wrze­śnia 2016 r.,
  4. usta­wy Kodeks cywil­ny z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. oraz inne wła­ści­we prze­pi­sy pra­wa polskiego.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – for­mu­larz dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej www.legowianka.pl umoż­li­wia­ją­cy zło­że­nie Zamówienia.
 2. KLIENT – Usłu­go­bior­ca, któ­ry zamie­rza zawrzeć lub zawarł Umo­wę Sprze­da­ży ze Sprzedawcą.
 3. KONSUMENT – oso­ba fizycz­na, któ­ra doko­nu­je z przed­się­bior­cą czyn­no­ści praw­nej nie­zwią­za­nej bez­po­śred­nio z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą lub zawodową.
 4. PRODUKT – dostęp­na w Skle­pie rzecz rucho­ma będą­ca przed­mio­tem Umo­wy Sprze­da­ży mię­dzy Klien­tem a Sprzedawcą.
 5. REGULAMIN — niniej­szy regu­la­min Sklepu.
 6. SKLEP — Sklep inter­ne­to­wy Usłu­go­daw­cy dzia­ła­ją­cy pod adre­sem www.legowianka.pl.
 7. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Spół­dziel­nia Socjal­na Łęgowianka
 8. UMOWA SPRZEDAŻY – Umo­wa Sprze­da­ży Pro­duk­tu zawar­ta mię­dzy Klien­tem, a Sprze­daw­cą za pośred­nic­twem Sklepu.
 9. ZAMÓWIENIE — oświad­cze­nie woli Klien­ta sta­no­wią­ce ofer­tę zawar­cia Umo­wy Sprze­da­ży Pro­duk­tu ze Sprzedawcą.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep www.legowianka.pl pro­wa­dzi sprze­daż Pro­duk­tów za pośred­nic­twem sie­ci Internet.
 2. Pro­duk­ty ofe­ro­wa­ne w Skle­pie są nowe, wol­ne od wad fizycz­nych i praw­nych i zosta­ły legal­nie wpro­wa­dzo­ne na rynek polski.
 3. Infor­ma­cje znaj­du­ją­ce się na stro­nach inter­ne­to­wych Skle­pu nie sta­no­wią ofer­ty w rozu­mie­niu prze­pi­sów pra­wa. Klient, skła­da­jąc Zamó­wie­nie, skła­da ofer­tę kup­na okre­ślo­ne­go Pro­duk­tu na warun­kach poda­nych w jego opisie.
 4. Cena Pro­duk­tu uwi­docz­nio­na na stro­nie inter­ne­to­wej Skle­pu poda­na jest w zło­tych pol­skich (PLN) i zawie­ra wszyst­kie skład­ni­ki. Cena nie zawie­ra kosz­tów dostawy.
 5. Zamó­wie­nia moż­na skła­dać poprzez witry­nę inter­ne­to­wą za wia­do­mo­ści e‑mail na adres kontakt@legowianka.pl – 24 godzi­ny na dobę przez cały rok.
 6. Warun­kiem zło­że­nia Zamó­wie­nia w Skle­pie przez Klien­ta jest zapo­zna­nie się z Regu­la­mi­nem i akcep­ta­cja jego posta­no­wień w cza­sie skła­da­nia Zamówienia.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawar­cia Umo­wy Sprze­da­ży, nie­zbęd­ne jest wcze­śniej­sze zło­że­nie przez Klien­ta Zamó­wie­nia udo­stęp­nio­nym przez Sprze­daw­cę spo­so­bem, zgod­nie z § 3 pkt 5 oraz 6 Regulaminu.
 2. Po zło­że­niu Zamó­wie­nia Sprze­daw­ca nie­zwłocz­nie potwier­dza jego otrzymanie.
 3. Potwier­dze­nie przy­ję­cia Zamó­wie­nia, o któ­rym mowa w pkt 2 niniej­sze­go para­gra­fu powo­du­je zwią­za­nie Klien­ta jego Zamó­wie­niem. Potwier­dze­nie otrzy­ma­nia Zamó­wie­nia nastę­pu­je poprzez prze­sła­nie wia­do­mo­ści e‑mail.
 4. Potwier­dze­nie otrzy­ma­nia Zamó­wie­nia zawiera:
  1. potwier­dze­nie wszyst­kich istot­nych ele­men­tów Zamówienia,
  2. for­mu­larz odstą­pie­nia od umowy,
  3. niniej­szy Regu­la­min zawie­ra­ją­cy poucze­nie o pra­wie do odstą­pie­nia od umowy.
 5. Z chwi­lą otrzy­ma­nia przez Klien­ta wia­do­mo­ści e‑mail, o któ­rej mowa w pkt 4 niniej­sze­go para­gra­fu, zosta­je zawar­ta Umo­wa Sprze­da­ży mię­dzy Klien­tem, a Sprze­daw­cą. Do wia­do­mo­ści załą­czo­na będzie faktura.
 6. Każ­da Umo­wa Sprze­da­ży będzie potwier­dza­na dowo­dem zaku­pu, któ­ry będzie dołą­cza­ny do Produktu.

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprze­daw­ca udo­stęp­nia nastę­pu­ją­ce spo­so­by płatności:
  1. płat­ność prze­le­wem tra­dy­cyj­nym na rachu­nek ban­ko­wy Sprzedawcy,
 1. W przy­pad­ku płat­no­ści prze­le­wem tra­dy­cyj­nym, wpła­ty nale­ży doko­nać na rachu­nek ban­ko­wy numer: 36 1140 2004 0000 3902 7800 6415 mBank. W tytu­le prze­le­wu nale­ży wpi­sać „Fak­tu­ra nr…”.
 2. Klient zobo­wią­za­ny jest do doko­na­nia zapła­ty ceny z tytu­łu Umo­wy Sprze­da­ży w ter­mi­nie 3 dni robo­czych od dnia jej zawar­cia, chy­ba że Umo­wa Sprze­da­ży sta­no­wi inaczej.
 3. Pro­dukt zosta­nie wysła­ny dopie­ro po jego opłaceniu.

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Kosz­ty dosta­wy Pro­duk­tu, któ­re pokry­wa Klient, są usta­la­ne w trak­cie pro­ce­su skła­da­nia Zamówienia.
 2. Na ter­min dosta­wy Pro­duk­tu skła­da się czas kom­ple­to­wa­nia Pro­duk­tu oraz czas dosta­wy Pro­duk­tu przez przewoźnika:
  1. czas kom­ple­to­wa­nia Pro­duk­tów wyno­si 21 dni roboczych,
  2. dosta­wa Pro­duk­tów sta­no­wią­cych rze­czy rucho­me przez prze­woź­ni­ka nastę­pu­je w ter­mi­nie przez nie­go dekla­ro­wa­nym tj. 7 dni robo­czych od momen­tu nada­nia prze­sył­ki (dosta­wa nastę­pu­je wyłącz­nie w dni robo­cze z wyłą­cze­niem sobót, nie­dziel i świąt).
 3. Zaku­pio­ne w Skle­pie Pro­duk­ty są wysy­ła­ne wyłącz­nie na tere­nie Pol­ski za pośred­nic­twem Pocz­ty Pol­skiej lub fir­my kurierskiej.

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Rekla­ma­cja z tytu­łu rękojmi.
  1. Pod­sta­wa i zakres odpo­wie­dzial­no­ści Sprze­daw­cy wobec Klien­ta będą­ce­go Kon­su­men­tem z tytu­łu rękoj­mi obej­mu­ją­cej wady fizycz­ne i praw­ne, są okre­ślo­ne w usta­wie Kodeks cywil­ny z dnia 23 kwiet­nia 1964 r.,
  2. zawia­do­mie­nia o wadach doty­czą­cych Pro­duk­tu oraz zgło­sze­nie odpo­wied­nie­go żąda­nia moż­na doko­nać za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej na adres: kontakt@legowianka.pl. lub pisem­nie na adres: Spół­dziel­nia Socjal­na Łęgo­wian­ka ul. Polna 16 B 37–433 Bojanów.
  3. w powyż­szej wia­do­mo­ści w for­mie pisem­nej lub elek­tro­nicz­nej nale­ży podać jak naj­wię­cej infor­ma­cji i oko­licz­no­ści doty­czą­cych przed­mio­tu rekla­ma­cji, w szcze­gól­no­ści rodzaj i datę wystą­pie­nia nie­pra­wi­dło­wo­ści oraz dane kon­tak­to­we. Poda­ne infor­ma­cje znacz­nie uła­twią i przy­spie­szą roz­pa­trze­nie rekla­ma­cji przez Sprzedawcę,
  4. dla oce­ny wad fizycz­nych Pro­duk­tu, nale­ży go dostar­czyć na adres: Spół­dziel­nia Socjal­na Łęgo­wian­ka ul. Polna 16 B 37–433 Boja­nów Sprze­daw­ca usto­sun­ku­je się do żąda­nia Klien­ta nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni od momen­tu zgło­sze­nia reklamacji,
  5. w przy­pad­ku rekla­ma­cji Klien­ta będą­ce­go Kon­su­men­tem – nie­roz­pa­trze­nie rekla­ma­cji w ter­mi­nie 14 dni od jej zgło­sze­nia jest jed­no­znacz­ne z jej uwzględ­nie­niem. W związ­ku z uza­sad­nio­ną rekla­ma­cją Klien­ta będą­ce­go Kon­su­men­tem, Sprze­daw­ca pokry­wa kosz­ty odbio­ru, dosta­wy i wymia­ny Pro­duk­tu na wol­ny od wad,
  6. odpo­wiedź na rekla­ma­cję jest prze­ka­zy­wa­na na papie­rze lub innym trwa­łym nośni­ku np. wia­do­mość mailo­wa lub SMS.

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrze­że­niem pkt 10 niniej­sze­go para­gra­fu, Klient będą­cy jed­no­cze­śnie Kon­su­men­tem, któ­ry zawarł umo­wę na odle­głość, może od niej odstą­pić bez poda­nia przy­czyn, skła­da­jąc sto­sow­ne oświad­cze­nie w ter­mi­nie 14 dni.
 2. W razie odstą­pie­nia od umo­wy, Umo­wa Sprze­da­ży jest uwa­ża­na za nie­za­war­tą, a Kon­su­ment ma obo­wią­zek zwró­cić Pro­dukt Sprze­daw­cy lub prze­ka­zać go oso­bie upo­waż­nio­nej przez Sprze­daw­cę do odbio­ru nie­zwłocz­nie, jed­nak nie póź­niej niż 14 dni od dnia, w któ­rym odstą­pił od umo­wy, chy­ba że Sprze­daw­ca zapro­po­no­wał, że sam odbie­rze Pro­dukt. Do zacho­wa­nia ter­mi­nu wystar­czy ode­sła­nie Pro­duk­tu przed jego upływem.
 3. W przy­pad­ku odstą­pie­nia od Umo­wy Sprze­da­ży nale­ży doko­nać zwro­tu Pro­duk­tu na adres: Spół­dziel­nia Socjal­na Łęgo­wian­ka ul. Polna 16 B 37–433 Bojanów.
 4. Kon­su­ment pono­si odpo­wie­dzial­ność za zmniej­sze­nie war­to­ści Pro­duk­tu będą­ce wyni­kiem korzy­sta­nia z nie­go w spo­sób wykra­cza­ją­cy poza koniecz­ny do stwier­dze­nia cha­rak­te­ru, cech i funk­cjo­no­wa­nia Pro­duk­tu. W celu stwier­dze­nia cha­rak­te­ru, cech i funk­cjo­no­wa­nia Pro­duk­tów Kon­su­ment powi­nien obcho­dzić się z Pro­duk­ta­mi i spraw­dzać je tyl­ko w taki sam spo­sób, w jaki mógł­by to zro­bić w skle­pie stacjonarnym.
 5. Z zastrze­że­niem pkt 6 oraz 8 niniej­sze­go para­gra­fu, Sprze­daw­ca doko­na zwro­tu war­to­ści Pro­duk­tu wraz z kosz­ta­mi jego dosta­wy przy uży­ciu takie­go same­go spo­so­bu zapła­ty, jakie­go użył Kon­su­ment, chy­ba że Kon­su­ment wyraź­nie zgo­dził się na inny spo­sób zwro­tu, któ­ry nie wią­że się dla nie­go z żad­ny­mi kosz­ta­mi. Z zastrze­że­niem pkt 7 niniej­sze­go para­gra­fu, zwrot nastą­pi nie­zwłocz­nie, a naj­póź­niej w ter­mi­nie 14 dni od momen­tu otrzy­ma­nia przez Sprze­daw­cę oświad­cze­nia o odstą­pie­niu od Umo­wy Sprzedaży.
 6. Jeże­li Kon­su­ment wybrał spo­sób dosta­wy Pro­duk­tu inny niż naj­tań­szy zwy­kły spo­sób dostar­cze­nia ofe­ro­wa­ny przez Sklep, Sprze­daw­ca nie jest zobo­wią­za­ny do zwro­tu mu, ponie­sio­nych przez nie­go dodat­ko­wych kosztów.
 7. Jeże­li Sprze­daw­ca nie zapro­po­no­wał, że sam odbie­rze Pro­dukt od Kon­su­men­ta może wstrzy­mać się ze zwro­tem płat­no­ści otrzy­ma­nych od Kon­su­men­ta do chwi­li otrzy­ma­nia rze­czy z powro­tem lub dostar­cze­nia dowo­du jej ode­sła­nia, w zależ­no­ści od tego, któ­re zda­rze­nie nastą­pi wcześniej.
 8. Kon­su­ment odstę­pu­ją­cy od Umo­wy Sprze­da­ży, zgod­nie z pkt 1 niniej­sze­go para­gra­fu, pono­si jedy­nie kosz­ty ode­sła­nia Pro­duk­tu do Sprzedawcy.
 9. Ter­min czter­na­sto­dnio­wy, w któ­rym Kon­su­ment może odstą­pić od umo­wy, liczy się od dnia, w któ­rym Kon­su­ment objął Pro­dukt w posia­da­nie, a w przy­pad­ku usłu­gi od dnia zawar­cia umowy.
 10. Pra­wo odstą­pie­nia od umo­wy zawar­tej na odle­głość nie przy­słu­gu­je Kon­su­men­to­wi w wypad­ku Umo­wy Sprze­da­ży m.in., w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia jest rzecz nie­pre­fa­bry­ko­wa­na, wypro­du­ko­wa­na według spe­cy­fi­ka­cji kon­su­men­ta lub słu­żą­ca zaspo­ko­je­niu jego zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nych potrzeb,
 11. Pra­wo odstą­pie­nia od Umo­wy Sprze­da­ży przy­słu­gu­je zarów­no Sprze­daw­cy, jak i Klien­to­wi, w przy­pad­ku nie­wy­ko­na­nia przez dru­gą stro­nę umo­wy swo­je­go zobo­wią­za­nia w ter­mi­nie ści­śle określonym.

§ 9

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usłu­go­daw­ca umoż­li­wia za pośred­nic­twem Skle­pu korzy­sta­nie z Usłu­gi Elek­tro­nicz­nej jaką jest zawie­ra­nie Umów Sprze­da­ży Produktu.
 2. Świad­cze­nie Usłu­gi Elek­tro­nicz­nej na rzecz Usłu­go­bior­ców w Skle­pie odby­wa się na warun­kach okre­ślo­nych w Regulaminie.
 3. Usłu­go­daw­ca ma pra­wo do zamiesz­cza­nia na stro­nie inter­ne­to­wej Skle­pu tre­ści rekla­mo­wych. Tre­ści te, sta­no­wią inte­gral­ną część Skle­pu i pre­zen­to­wa­nych w nim materiałów.

§ 10

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świad­cze­nie Usłu­gi Elek­tro­nicz­nej okre­ślo­nej w § 9 pkt 1 Regu­la­mi­nu przez Usłu­go­daw­cę jest nieodpłatne.
 2. Umo­wa o świad­cze­nie Usłu­gi Elek­tro­nicz­nej pole­ga­ją­cej na umoż­li­wie­niu zło­że­nia Zamó­wie­nia w Skle­pie zawie­ra­na jest na czas ozna­czo­ny i ule­ga roz­wią­za­niu z chwi­lą zło­że­nia Zamó­wie­nia albo zaprze­sta­nia jego skła­da­nia przez Usługobiorcę.
 3. Wyma­ga­nia tech­nicz­ne nie­zbęd­ne do współ­pra­cy z sys­te­mem tele­in­for­ma­tycz­nym, któ­rym posłu­gu­je się Usługodawca:
  1. kom­pu­ter (lub urzą­dze­nie mobil­ne) z dostę­pem do Internetu,
  2. dostęp do pocz­ty elektronicznej,
  3. prze­glą­dar­ka internetowa,
  4. włą­cze­nie w prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej Cookies oraz Javascript.
 4. Usłu­go­bior­ca zobo­wią­za­ny jest do korzy­sta­nia ze Skle­pu w spo­sób zgod­ny z pra­wem i dobry­mi oby­cza­ja­mi mając na uwa­dze posza­no­wa­nie dóbr oso­bi­stych i praw wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej osób trzecich.
 5. Usłu­go­bior­ca zobo­wią­za­ny jest do wpro­wa­dza­nia danych zgod­nych ze sta­nem    faktycznym.
 6. Usłu­go­bior­cę obo­wią­zu­je zakaz dostar­cza­nia tre­ści o cha­rak­te­rze bezprawnym.

§ 11

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Rekla­ma­cje zwią­za­ne ze świad­cze­niem Usłu­gi Elek­tro­nicz­nej za pośred­nic­twem Skle­pu Usłu­go­bior­ca może skła­dać za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej na adres: kontakt@legowianka.pl.
 2. W powyż­szej wia­do­mo­ści e‑mail, nale­ży podać jak naj­wię­cej infor­ma­cji i oko­licz­no­ści doty­czą­cych przed­mio­tu rekla­ma­cji, w szcze­gól­no­ści rodzaj i datę wystą­pie­nia nie­pra­wi­dło­wo­ści oraz dane kon­tak­to­we. Poda­ne infor­ma­cje znacz­nie uła­twią i przy­spie­szą roz­pa­trze­nie rekla­ma­cji przez Usługodawcę.
 3. Roz­pa­trze­nie rekla­ma­cji przez Usłu­go­daw­cę nastę­pu­je nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni od momen­tu zgłoszenia.
 4. Odpo­wiedź Usłu­go­daw­cy w spra­wie rekla­ma­cji jest wysy­ła­na na adres e‑mail Usłu­go­bior­cy poda­ny w zgło­sze­niu rekla­ma­cyj­nym lub w inny poda­ny przez Usłu­go­bior­cę sposób

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umo­wy zawie­ra­ne poprzez Sklep zawie­ra­ne są zgod­nie z pra­wem polskim.
 2. W przy­pad­ku nie­zgod­no­ści jakiej­kol­wiek czę­ści Regu­la­mi­nu z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem, w miej­sce zakwe­stio­no­wa­ne­go prze­pi­su Regu­la­mi­nu zasto­so­wa­nie mają wła­ści­we prze­pi­sy pra­wa polskiego.
 3. Wszel­kie spo­ry wyni­kłe z Umów Sprze­da­ży mię­dzy Skle­pem, a Kon­su­men­ta­mi będą roz­strzy­ga­ne w pierw­szej kolej­no­ści na dro­dze nego­cja­cji, z inten­cją polu­bow­ne­go zakoń­cze­nia spo­ru, z uwzględ­nie­niem usta­wy o poza­są­do­wym roz­wią­zy­wa­niu spo­rów kon­su­menc­kich. Jeśli jed­nak nie było­by to moż­li­we, lub też było­by nie­sa­tys­fak­cjo­nu­ją­ce dla któ­rej­kol­wiek ze stron, spo­ry będą roz­strzy­ga­ne przez wła­ści­wy sąd powszech­ny, zgod­nie z pkt 4 niniej­sze­go paragrafu.
 4. Ewen­tu­al­ne spo­ry powsta­łe pomię­dzy Usłu­go­daw­cą, a Usłu­go­bior­cą (Klien­tem) będą­cym jed­no­cze­śnie Kon­su­men­tem zosta­ją pod­da­ne sądom wła­ści­wym zgod­nie z prze­pi­sa­mi kodek­su postę­po­wa­nia cywil­ne­go z dnia 17 listo­pa­da 1964 r.
 5. Klient będą­cy Kon­su­men­tem ma rów­nież pra­wo do sko­rzy­sta­nia z poza­są­do­wych spo­so­bów roz­strzy­ga­nia spo­rów w szcze­gól­no­ści poprzez zło­że­nie po zakoń­cze­niu postę­po­wa­nia rekla­ma­cyj­ne­go wnio­sku o wsz­czę­cie media­cji lub wnio­sku o roz­pa­trze­nie spra­wy przez sąd polu­bow­ny (wnio­sek moż­na pobrać na stro­nie inter­ne­to­wej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Sta­łych Polu­bow­nych Sądów Kon­su­menc­kich dzia­ła­ją­cych przy Woje­wódz­kich Inspek­to­ra­tach Inspek­cji Han­dlo­wej dostęp­ny jest na stro­nie inter­ne­to­wej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Kon­su­ment może sko­rzy­stać tak­że z bez­płat­nej pomo­cy powia­to­we­go (miej­skie­go) rzecz­ni­ka kon­su­men­tów lub orga­ni­za­cji spo­łecz­nej, do któ­rej zadań sta­tu­to­wych nale­ży ochro­na kon­su­men­tów. Poza­są­do­we docho­dze­nie rosz­czeń po zakoń­cze­niu postę­po­wa­nia rekla­ma­cyj­ne­go jest bezpłatne.
 6. Kon­su­ment w celu polu­bow­ne­go roz­wią­za­nia spo­ru może w szcze­gól­no­ści zło­żyć skar­gę za pośred­nic­twem plat­for­my inter­ne­to­wej ODR (Onli­ne Dispu­te Reso­lu­tion), dostęp­nej pod adre­sem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Doku­ment opra­co­wa­ny za pomo­cą auto­ma­tycz­ne­go gene­ra­to­ra dostęp­ne­go na stro­niewww.lexlab.pl/generator-regulaminu