czerwony kwiatek na czarnym tle.
czerwony i czarny kwiatowy wzór na czarnym tle.

Tworzymy lasowiackIe stroje ludowe

Wyko­na­my dla Wasze­go zespo­łu stro­je ludo­we zgod­ne z waszym regio­nem i ocze­ki­wa­nia­mi, według zasad i wymo­gów tra­dy­cyj­nych wzorów.

Ręcz­nie haftu­je­my i ozda­bia­my stro­je, by dosto­so­wać je do wie­ku artysty.

czerwony płatek śniegu na czarnym tle.

stro­je ludowe

Wyko­nu­je­my stro­je ludo­we i sty­li­zo­wa­ne dla zespo­łów śpie­wa­czych, tanecz­nych, grup obrzę­do­wych i kół gospo­dyń wiejskich.

Ceny stro­ju i czas wyko­ny­wa­nia usta­la­ne są indy­wi­du­al­nie w zależ­no­ści od potrzeb zama­wia­ją­ce­go. Zapew­nia­my dojazd do zespo­łów w celu pomia­rów i przy­mia­rek gratis.

warsz­ta­ty rękodzielnicze

Pro­wa­dzi­my warsz­ta­ty ręko­dziel­ni­cze z tra­dy­cyj­nych i współ­cze­snych tech­nik artystycznych. 

W naszej ofer­cie pro­po­nu­je­my zaję­cia w tech­ni­ce haftu, koron­ki, makra­my, słom­kar­stwa i bibuł­kar­stwa, i fil­co­wa­nia. Ofe­ru­je­my tak­że tech­ni­kę deco­upa­gu, scrap­bo­okin­gu, quil­lin­gu, foami­ra­nu i power­te­xu. W naszej spół­dziel­ni zamó­wi­cie rów­nież zaję­cia z art-recy­klin­gu, wikli­ny papie­ro­wej, kaza­shi, kumis­shi­mo. Dwu­dnio­we warsz­ta­ty pro­wa­dzi­my z tech­ni­ki bati­ku i papie­ru czer­pa­ne­go. Malar­stwa może­cie spró­bo­wać malu­ją na jedwa­biu, szkle lub ceramice.